Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

www.utalehetosegekhez.hu weboldal használatával kapcsolatos adatok tekintetében

1. Adatkezelő megnevezése

Út a Lehetőségekhez Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
Székhely: 2120 Dunakeszi, Fillér utca 6.
Telefon: 06-20-262-8412
E- mail cím: utalehetosegekhez@gmail.com

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Hatóság adatvédelmi tisztviselője: Hegedűs Nagy Katalin
Közvetlen elérhetőségei:
e-mail címe: utalehetosegekhez@gmail.com
telefonszáma: 06-20-262-8412

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az Alapítvány és az érdeklődő közötti online kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az érdeklődővel történő kapcsolattartás egyszerűsítése.
A név és az e-mail cím a kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődőnek az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges, továbbá az Alapítvány és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja:
Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1(a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint,az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.Ön bármikor választhatja az Alapítvánnyal történő írásbeli, vagy telefonos elérhetőségei útján való kapcsolattartást. Az Alapítvány felhívja arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthetarról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta az Alapítvány rendelkezésére

Az Alapítvány nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Alapítvány az adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe elektronikus levelezéséhez a …… (név, cím) szolgáltatásait.

6. A személyes adatok tárolásának ideje

Az Alapítvány a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az utalehetosegekhez@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

7. Azérintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Határidő
Az Alapítvány a megkeresésekre az elvárható legrövidebb időn belül reagál.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.2.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Alapítványtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Alapítvány milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
az Alapítvány kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; az Alapítvány alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Alapítvány köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

7.2.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Alapítvány módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Alapítvány a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Alapítvány korlátozza (az adatkezeléskorlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben vitatja a személyes adatai pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

7.2.4. A tiltakozáshoz való jog
A jelen adatkezelési tájékoztatóban írt adatkezeléssel kapcsolatban –figyelemmel annak jogalapjára –az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

7.2.5. A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

7.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Alapítvány az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Alapítvány a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy-lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. Az illetékes törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-keresőoldalon.