Média megjelenéseink

Manna Fm ,beszélgetés Kaszás Kornéllal a kanapé c. rovatban.

Interjú hamarosan feltöltésre kerül.

https://nava.hu/id/3449595/

 

A legtöbb korongot gyűjtő civilszervezetet 400.000 Ft-tal támogatja a Tesco, hogy megvalósítsa a programját. Az Út a Lehetőségekhez Alapítvány számára az összes Dunakeszin található általános iskola szemléletformálási programját biztosítaná ez az összeg. Dunakeszi Tesco Magyarország

A képen a következők lehetnek: szöveg

Programjaink,amiket további támogatásoknak köszönhetően szeretnénk megvalósítani

Projektjeink kialakításakor fontos szempont volt, hogy egyoldalú információátadás mellett olyan alkalmakat teremtsünk, ahol a fogyatékkal élők és az ép emberek –  kikapcsolódással és szórakozással egyidejűleg – megismerhessék egymás viselkedési szokásait.

Célunk minél több olyan eseményen való megjelenés vagy olyan programok megszervezése, ahol lehetőség nyílik arra, hogy mindkét fél szabad akaratából közeledjen a másik felé.

Arra törekszünk, hogy a projekt során szerzett tapasztalatok hasznosíthatók legyenek a mindennapokban.

Szeretnénk elérni, hogy a megvalósuló programok annyira felkeltsék a résztvevők érdeklődését, hogy további eseményeken is szívesen részt vegyenek, illetve elfogadóbbá és nyitottabbá váljanak fogyatékkal élő embertársaik felé.

Folytatni kívánt projektjeink:

Érzékenyítő programok

 • óvodákban
 • általános iskolákban
 • középiskolákban
 • fesztiválokon
 • rendezvényeken
 • cégeknél

Jelnyelven is bemutatott színházi mesejátékok létrehozása, megszervezése hallássérült gyermekeknek

Jelnyelv népszerűsítése

 • képzések, tanfolyamok
 • találkozók siket közösségekkel

Jelnyelvi tolmács szakma népszerűsítése 

 • kinek ajánlott
 • kiből lehet jelnyelvi tolmács
 • milyen iskolai végzettség szükséges
 • jelnyelvi tolmácsszolgálatok bemutatása és működése
 • beszélgetés meghívott jelnyelvi tolmácsokkal
 • mik a buktatói
 • milyen szemlélet és személyiségformáló hatása van

Foglalkoztatók videói anyaginak jelnyelven való bemutatása

 • munkaköri leírás
 • munkaköri kötelesség
 • munkavédelem
 • tűzvédelem

 

 

 

Amit eddig tettünk

500 alsó tagozatos diák, 30 óvodás szemléletformálása

(további képek, videók tevékenységeinkről a facebook, instangram oldalon megtekinthetők)

20181212_092209

– 7 színházi darab jelnyelvi tolmácsolása

színházi mesejátékokra eljutott 88 hallássérült gyermek és kísérője

458 ép szülő és gyermek nyerhetett betekintést ,az integrált színházi élménynek köszönhetően ,a jelnyelv és hallássérültek világába

Kitartó és folyamatos munkánknak köszönhetően ,egyre több együttműködő színháznak válhatunk partnerévé, akik örömmel fogadták a siket gyermekeket és a jelnyelvi tolmácsokat a színpadon

Hírek

Új ECDL tananyagokat és egy Mac

tréninganyagot készített az INFOALAP

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány célja a vak és gyengénlátó emberek számítógép-használatának támogatása, ezen belül is rendkívül fontos feladatunknak tartjuk az informatikai képzések megtartását és oktatóanyagok elkészítését. Örömmel jelentjük be, hogy az alapítvány gondozásában négy új Windows és MS Office 2016-os ECDL tananyag és egy Mac OSX rendszerre tervezett tréninganyag készült el és vált elérhetővé a mai napon.

A számítógépes alapismeretek modul a legfontosabb info-kommunikációs és számítástechnikai fogalmak leírását, illetve a Windows 10 operációs rendszer bemutatását, konfigurálását és kezelését mutatja be.

A Microsoft Office 2016 irodai programcsomag legismertebb és leggyakrabban használt alkalmazásait mutatjuk be három ECDL modul tananyagában: a szövegszerkesztés modulban a Word, a táblázatkezelésben az Excel, az Online alapismeretekben pedig az Outlook levelező program részletes leírása szerepel.

Az oktatóanyagok a legfrissebb ECDL Syllabus alapján kerültek kidolgozásra és alkalmasak az ECDL modul vizsgára való felkészülésre. Az oktatóanyagokban a programok bemutatása, beállításainak elvégzése és a feladatok megoldása billentyűzet és képernyőolvasó szoftver felhasználásával történik.

Mivel Magyarországon a látássérült emberek közül is egyre többen használják az Apple cég Mac operációs rendszerrel ellátott számítógépeit, igény mutatkozott egy olyan oktató anyagra, mely kifejezetten a kezdő felhasználókat célozza meg. Az alapítvány által kidolgozott tréninganyagot bátran tanulmányozhatják mindazok, akik a Mac operációs rendszer elsajátítását fontolgatják. Az anyag a billentyűzet és a VoiceOver képernyőolvasó szoftver használata mellett mutatja be a kezdeti lépéseket és a leggyakrabban használt alkalmazások, szolgáltatások kezelését.

Őszintén reméljük, hogy a kiadott tananyagok segítséget fognak nyújtani a mindennapi élethez, a tanuláshoz és a munkához. Az oktatóanyagok akadálymentes pdf és hangoskönyv (mp3) változatai letölthetők az alapítvány weboldaláról: http://infoalap.hu/letoltesek/tananyagok/

A tananyagok és a tréninganyag kiadását a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

FSZK logóEMMI logó

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

a www.utalehetosegekhez.hu weboldal használatával kapcsolatos adatok tekintetében

1. Adatkezelő megnevezése

Út a Lehetőségekhez Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
Székhely: 2120 Dunakeszi, Fillér utca 6.
Telefon: 06-20-262-8412
E- mail cím: utalehetosegekhez@gmail.com

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Hatóság adatvédelmi tisztviselője: Hegedűs Nagy Katalin
Közvetlen elérhetőségei:
e-mail címe: utalehetosegekhez@gmail.com
telefonszáma: 06-20-262-8412

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az Alapítvány és az érdeklődő közötti online kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az érdeklődővel történő kapcsolattartás egyszerűsítése.
A név és az e-mail cím a kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődőnek az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges, továbbá az Alapítvány és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja:
Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1(a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint,az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.Ön bármikor választhatja az Alapítvánnyal történő írásbeli, vagy telefonos elérhetőségei útján való kapcsolattartást. Az Alapítvány felhívja arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthetarról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta az Alapítvány rendelkezésére

Az Alapítvány nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Alapítvány az adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe elektronikus levelezéséhez a …… (név, cím) szolgáltatásait.

6. A személyes adatok tárolásának ideje

Az Alapítvány a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az utalehetosegekhez@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

7. Azérintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Határidő
Az Alapítvány a megkeresésekre az elvárható legrövidebb időn belül reagál.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.2.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Alapítványtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Alapítvány milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
az Alapítvány kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; az Alapítvány alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Alapítvány köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

7.2.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Alapítvány módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Alapítvány a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Alapítvány korlátozza (az adatkezeléskorlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben vitatja a személyes adatai pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

7.2.4. A tiltakozáshoz való jog
A jelen adatkezelési tájékoztatóban írt adatkezeléssel kapcsolatban –figyelemmel annak jogalapjára –az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

7.2.5. A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

7.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Alapítvány az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Alapítvány a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy-lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. Az illetékes törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-keresőoldalon.

Elérhetőség

Út a Lehetőségekhez Alapítvány

Telefonszám:

06-20-262-8412

E-mail cím:

utalehetosegekhez@gmail.com

Videók

Bemutatkozás

 

Az „út a Lehetőségekhez” Alapítvány egyik fő célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a fogyatékkal élő és az ép embereket a hétköznapokban. A fogyatékossági csoportok közül – az alapítvány vezetőségének és munkatársainak személyes érintettsége miatt – elsősorban a hallás- és a látássérültekre koncentrálunk. A szemléletformálás számunkra nem csupán egy érdekes és hasznos lehetőség, hanem a mindennapok természetes velejárója. Számunkra nem az a kérdés, hogy mit csinálnak eltérően a hallás, látássérültek valamint az ép hallásúak és látásúak, hanem arra helyezzük a hangsúlyt, hogy mi a közös, mi az, ami összeköt minket.

Kurátor

Az alapító – mivel kompetensnek talált az alapítvány tevékenységét és célját tekintve –kurátorként engem bízott meg annak képviseletével, irányításával és működtetésével.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végzett jeltolmácsként, igen széleskörű tapasztalatot szereztem és számtalan élményt gyűjtöttem az elmúlt 12 év során.

 

 

 

 

 

 

 

Működésünk

Megnevezés: Út a Lehetőségekhez Alapítvány

Alapítás éve: 2018

Székhely: 2120 Dunakeszi, Fillér u.6.

Adószám: 19037648-1-13

Nyilvántartási szám: 13-01-0003955

Elérhetőség: ; 06 20 262 8412

A kuratórium tagjai: Hegedűs-Nagy Katalin